Privaatsuspoliitika

Oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist, et Nôgel oleks Sinule usaldusväärne partner.

Kelle andmeid Nogel OÜ töötleb?

Nogel OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid. Nogel OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Üldsätted

Nogel OÜ on juriidiline isik registrikoodiga 14513588, asukohaga Endla tn 33, Tallinn 10122.
Isikuandmeid võib Nogel OÜ töödelda:
– vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
– volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
– vastuvõtjana ulatuses, kellele isikuandmeid edastatakse;
– privaatsustingimused kohalduvad füüsilistele isikutele ning privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Nogel OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Nogel OÜ valduses olevate isikuandmetega;
– privaatsustingimusi võivad täiendada veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

Isikuandmete kogumine

Nogel OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi isikuandmeid:
– füüsilise isiku poolt Nogel OÜ-le avaldatud isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);
– füüsilise isiku ja Nogel OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed;
– füüsilise isiku poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
– teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt e-poest ostmisel);
– veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed (nt veebilehel veedetud aeg);
– kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;
– Nogel OÜ poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

Isikuandmete koosseis ning töötlemise eesmärgid ja alused

Nogel OÜ töötleb isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
Nõusoleku alusel töötleb Nogel OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille füüsiline isik on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Nogel OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Füüsiline isik annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu veebilehel.
Õigustatud huvi tähendab Nogel OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel töötleb Nogel OÜ isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Nogel OÜ-l on õigustatud huvi, mille alusel isikuandmete töötlemine on vajalik ning vastavuses füüsilise isiku huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
– usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks isikuandmete töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
– kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
– veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed. Nogel OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks;
– kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, klientide ja külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
– kliendi ja külastaja käitumise analüüsimine erinevates müügikanalites, veebilehtedel;
– võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
– õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
– seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleb Nogel OÜ isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel;
– juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine füüsilise isiku antud nõusolekul, hindab Nogel OÜ hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust.

Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

Nogel OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Nogel OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil füüsilise isikuga seotud andmeid, sh isikuandmeid;
– sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
– vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
– isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Nogel OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

Isikuandmete töötlemise turvalisus

Nogel OÜ säilitab isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Nogel OÜ poolt selleks kehtestatud korrale.
Nogel OÜ on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.
– juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Nogel OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks.
Muuhulgas registreerib Nogel OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ettenähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja füüsilist isikut otse.

Füüsilise isiku õigused

Nõusolekuga seonduvad õigused:
– füüsilisel isikul on igal ajal õigus teatada Nogel OÜ-le oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.
Isikuandmete töötlemisel on füüsilisel isikul ka järgnevad õigused:
– õigus saada teavet ehk füüsilise isiku õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta;
– õigus tutvuda andmetega, mis mh hõlmab füüsilise isiku õigust töödeldavate isikuandmete koopiale;
– õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele;
– õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on füüsilisel isikul õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel;
– õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui füüsiline isik vaidlustab isikuandmete õigsuse.
Füüsilisel isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid füüsiline isik ei taotle isikuandmete kustutamist;
– õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas füüsilise isiku isikuandmete töötlemine on seaduspärane.

Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

Õiguste teostamine:
– füüsilisel isikul on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Nogel OÜ poole e-posti teel hello@nogelorganics.eu.
Kaebuste esitamine:
– füüsilisel isikul on õigus pöörduda kaebusega Nogel OÜ poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui füüsiline isik leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;
– Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Nogel OÜ võib koguda veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste külastajate kohta andmeid kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse külastaja brauseri poolt külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda;
– Nogel OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada teenuse osutamine vastavalt külastaja või kliendi harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida külastajat ja klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks;
– Nogel OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte küpsiseid kasutavad Nogel OÜ partnerite veebilehed. Nende küpsiste tekkimist Nogel OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest;
– küpsiste osas nõustuvad külastajad nende kasutamisega veebilehel, infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris;
– enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebilehe funktsioonid külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

Olulised dokumendid, juhised ja korrad

Nogel OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
– Isiku e-poe konto, mille kaudu saab füüsiline isik ligi enda kohta Nogel OÜ olemasolevate isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate privaatsustingimuste alusel antavaid õigus;
– Nogel OÜ organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Nogel OÜ rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalisena.

Muud tingimused

Nogel OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Nogel OÜ füüsilisi isikuid www.nogelorganics.com koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama veebilehte www.nogelorganics.com, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.